Illustrasjon av Stad skipstunnel laget av Kystverket / Snøhetta

Illustrasjon av Stad skipstunnel laget av Kystverket / Snøhetta

 

En rekke næringslivsaktører støtter prosjektet Stad skipstunnel, og krever nå at prosjektet blir realisert i første 4-års periode av Nasjonal transportplan (2018-2021). Nasjonal transportplan skal rulleres til våren, og da må Stad skipstunnel som et viktig nasjonalt kystprosjekt prioriteres i første periode. Prosjektet er «gryteklart» og må gjennomføres uten ytterliggere opphold, for raskt å kunne realisere nyttevirkningene.

  • Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt som vil redusere risikoen for skipsulykker, redusere ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods.
  • For næringslivet vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god.

Det er mye nasjonal og internasjonal næringsrelatert trafikk rundt Stad bl.a. innen fiskeri og havbruk, maritim industri, bergverk og turisme. I dag går mye av varetransporten med trailer, noe som i stor grad skyldes ulempene ved å krysse det usikre Stadhavet. En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien.

  • Realisering av Stad skipstunnel er et tiltak som kan bidra til å styrke sjøtransportens konkurranseevne.

Sjøtransport har ikke fått den samme prosentvise veksten i samferdselsbudsjettene som veg og bane. Se grafikken nedenfor som viser at i samferdselsbudsjettet for 2017 så skal det brukes 62,4 mrd. kroner, hvorav 33 mrd. på veg, 21,9 mrd. på jernbane, 4,9 mrd. på andre (administrasjon, luftfart, post og telekommunikasjoner, m.m.) og kun 2,6 mrd. på kyst! Det er på tide at kysten får en større andel av samferdselsbudsjettet! Vi vet at der er en konkurranse mellom etatene (Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket), og er bekymret for at Kystverket ikke når fram med sine prosjekter i Nasjonal transportplan.

  • Stad skipstunnel er også et svært viktig prosjekt for å knytte regioner og Vestlandet tettere sammen.

Med en skipstunnel gjennom Stad vil man etablere en ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, noe som vil åpne opp for en større bo- og arbeidsmarkedsregion, og ha positive effekter for næringslivet på kysten.

 

«Norge er det land i Europa som har lengst kystlinje, flest havner og havneanlegg. Vi må begynne å se på dette som en ressurs «, påpeker Siri Hatland, adm. dir. i Kystrederiene i deres innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan (2018-29).

Kystrederiene organiserer rundt 280 fartøy innen sektorene nærskipsfart og havbruk. Disse utfører sine oppdrag langs norskekysten, og det er de som fremfor noen andre kan bidra til å flytte godset fra land til sjø. For de vil muligheter for stabil transport gjennom en skipstunnel ha stor verdi.

«For Marine Harvest vil Stad skipstunnel gi en logistisk effektivitet som vil øke næringens konkurranseevne. Derfor håper vi skipstunnelen prioriteres høyt ved rulleringen av NTP», uttaler kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Eivind Nævdal-Bolstad.

«Stadhavet er et utfordrende havområde for fiskerne da det er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene vi har langs norskekysten. Ved bygging av tunnel vil det bli en ny tidsalder for fiskerne. I dag må de kalkulere med god tidsmargin og turen må ofte planlegges over flere dager, ikke sjelden må man finne nødhavn på grunn av dårlig vær. Ugunstige værforhold fører ofte til at fiskebåter ikke kan passere Stad for å levere fangst. Det medfører færre aktuelle leveringssteder og dårligere priser. I tillegg kan det ha betydning for kvaliteten på fangsten», sier daglig leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.  

 

Følgende næringslivsaktører har sendt inn uttalelse til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og andre berørte departementer: (Trykk på teksten for å lese)

→ Norges Fiskarlag

→ Salmon Group

 Sogn og Fjordane Næringsråd

 DSD (Det Stavangerske Dampskipsselskap)

 Hurtigbåtforbundet

→ Kystrederiene

→ Marine Harvest