Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel

Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt som vil redusere risikoen for skipsulykker, ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods. Tunnelen vil redusere verditap i fiskerinæringen og ha positive effekter for næringslivet på kysten. Med en skipstunnel gjennom Stad vil det bli etablert en ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, noe som vil bidra til en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion.
Illustrasjonene på nettsiden er kun veiledende. De er laget i forbindelse med forprosjektet som Kystverket skal overlevere til samferdselsdepartementet i løpet av våren 2017.

ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA

Hvorfor Stad skipstunnel?
Trygghet langs Vestlandskysten

Stad skipstunnel vil sikre en tryggere seilas forbi Stadhavet, det farligste og mest værutsatte havstykket langs norskekysten. Selv vikingene dro skipene sine over Dragseidet på Stadlandet for å unngå å seile rundt Stad i dårlig vær. Kombinasjonen av vind, strøm og bølger gjør at strekningen er spesielt krevende å segle i. Både havstrømmer og havbunnen sin topografi skaper spesielt vanskelige og uventede bølgeforhold. Svært høye bølger kommer fra ulike kanter samtidig og skaper kritiske situasjoner for fartøy. Tung sjø kan også henge igjen flere dager etter at vinden har stilnet, noe som igjen fører til vanskelige seilingsforhold, selv på stille dager.

Kråkenes fyr, like sør for Stad, er den meteorologiske værstasjonen i landet med flest stormdøgn, enkelte år over 100 stormdøgn. Bare siden 2. verdenskrig har det vært en rekke skipsforlis og nestenulykker på Stadhavet, og 34 mennesker har druknet.  Stad skipstunnel vil bety mye for sikkerheten til sjøfarende, og for tryggheten til pårørende. Prognoser om hyppigere ekstremvær, og generell mindre aksept for risiko i samfunnet, øker behovet for tunnelen ytterligere.

 

Mer gods fra veg til sjø

Stad skipstunnel vil ha en stor miljø-  og sikkerhetseffekt både på sjø og land. Det er mye nasjonal og internasjonal næringsrelatert trafikk rundt Stad, bl.a. innen fiskeri og havbruk, maritim industri, bergverk og turisme. I dag går mye av varetransporten med trailer, noe som i stor grad skyldes ulempene ved å runde det usikre Stadhavet. Med en skipstunnel får vi reduserte ventetider, regularitet og en mer effektiv seilas forbi Stad, og det vil bli mulig å etablere stabile nærsjøfartsruter langs Vestlandskysten. Også med tanke på oljevernberedskap vil Stad skipstunnel være en viktig sikkerhetsfaktor. Ved et eventuelt havari og utslipp av bunkersolje eller last, vil det være vesentlig enklere å håndtere dette inne i en stille fjord enn ute ved Stad.

Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, noe som vil føre til økt belastning på veinettet. En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer transport kan fraktes sjøveien.

 

Næringsinteresser

For næringslivet vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Ved dårlig vær ønsker ikke fiskebåter å krysse Stadhavet for å levere, grunnet ventetid og kvalitetsforringelse på fangsten. Det blir da færre aktuelle mottakssteder og fiskerne får dårligere priser. SINTEF Bedriftsutvikling har regnet ut at fiskeriene årlig taper i størrelsesorden 30-40 millioner kroner på grunn av vanskelig passering av Stadhavet. Også oppdrettsnæringen har tapte inntekter grunnet ventetid i fabrikk. Marine Harvest har et av verdens største lakseslakterier på Eggesbønes, nord for Stad, og de fleste av sine oppdrettsanlegg sør for Stad. Hver dag kjører hele 25 trailere med 1,6 millioner laksemiddager ut fra dette lakseslakteriet.  Brønnbåt-

rederiet Rostein har i gjennomsnitt tre passeringer av Stad hvert døgn med brønnbåter fylt av levende laks. Blir skipene forsinket, kan kvaliteten på fisken forringes, og hele resten av verdikjeden rammes. Ifølge Rostein er om lag 20 prosent av brønnbåtene forsinket på grunn av værforholdene ved Stad.

ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA

Hvorfor Stad skipstunnel?
Utvikling av regionen

Stad skipstunnel vil gi positive ringvirkninger for en region med et stort potensiale for næringsutvikling, men med behov for bedre transportmuligheter. Kommunikasjonene hindrer pendling langs kysten, og gir små og usammenhengende bo- og arbeidsmarkeder.

Kun med en skipstunnel gjennom Stad vil man kunne etablere ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. Et slikt hurtigbåttilbud vil «lime sammen» Vestlandskysten, og det vil bli mulig å dagpendle mellom kommunene nord og sør for Stad. Stad skipstunnel åpner opp for en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til Måløy, en av landets viktigste fiskerihavner.

 

Turistattraksjon

Planene om verdens første skipstunnel har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet, og interessen vil øke både i byggeperioden og når tunnelen er ferdig bygd. Kombinasjonen av naturopplevelser og ingeniørkunst vil lokke flere turister til regionen. Tenk å oppleve vestlandsfjordene våre i kombinasjon med verdens første skipstunnel!

Stad skipstunnel må også ses i sammenheng med flere andre spennende reisemål i regionen, som blant annet:

 • En av verdens bratteste pendelbaner, Hoven Loen i Stryn
 • Norges største vikingskip, Myklebustskipet, på vikingsenteret
  Sagastad på Nordfjordeid
 • Via Ferrata til Europas høyeste sjøklippe, Hornelen
 • Selja kloster og legenden om St. Sunniva
 • surfemiljø og de kritthvite strendene i Hoddevika og Ervika
  på Stadlandet
 • Det spektakulære utsiktspunktet Vestkapp, som gir panorama-
  utsikt i alle himmelretninger og over det fryktede Stadhavet

Stad skipstunnel vil bety mye for denne regionen, Vestlandet og Norge som reisemål!

ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA

ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA

Fakta om Stad skipstunnel

Stad skipstunnel vil bli verdens første skipstunnel. Tunnelen kan ta skip i overkant av 16 000 bruttotonn, og er dimensjonert etter hurtigruteskipet MS Midnatsol. I følge Kystverket kan 84 prosent av dagens skipstrafikk bruke tunnelen. Tunnelen skal ikke være brukerfinansiert, det vil si gratis passering. Trafikken skal dirigeres fra trafikksentralen på Fedje. Båtene som passerer vil få passeringstider fra trafikksentralen, på samme måte som slot-tider for fly. Nyttetrafikken vil bli prioritert, og da spesielt hurtigbåter, men andre fartøy kan også bruke tunnelen. Fartsgrensen gjennom tunnelen blir trolig åtte knop for hurtigbåter, som da vil bruke 10 minutter gjennom tunnelen.

Byggingen av Stad skipstunnel er basert på kjent teknologi, og de store mengdene med overskuddsmasse vil bli benyttet til å etablere nye næringsareal, og styrke eksisterende næringsliv i regionen.

Status prosjektet

Stad skipstunnel ligger fullfinansiert i investeringsrammen for Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er satt av 1,5 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,2 milliarder kroner i andre planperioden for NTP. Den siste kvalitetssikringen av styringsgrunnlaget og kostnadsoverslaget (KS2) var ferdigstilt mai 2018.

Kvalitetssikringen er gjennomført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. De har kvalitetssikret tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sitt forprosjekt. I KS2 er Stad skipstunnel blitt tilsynelatende 1 mrd. dyrere enn hva Kystverket har beregnet i sitt forprosjekt. Styringsgruppa for Stad skipstunnel har gått igjennom kvalitetssikringen (KS2) av Stad skipstunnel, og mener KS2 har store mangler og har utelatt viktige nytteeffekter av tunnelen. Man legger på alle mulige usikkerhetsmarginer og påslag på kostnadene, og tenker svært konservativt og forsiktig når det gjelder inntektssiden og nytteverdiene av Stad skipstunnel. Viktige positive nytteeffekter som verdien av overført trafikk fra veg til sjø, trygghet, positive effekter for fiskerinæringen, næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon (hurtigbåtforbindelse) og økt utenlandsk turisme er ikke prissatt eller nevnt i det hele tatt i KS2. Kystverket fikk derfor en ny bestilling fra Samferdselsdepartementet 14. desember 2018. Oppdraget går ut på å få ned kostnadene på linje med det som er avsatt i NTP, prisjustert til 2018 kroner (SD foreslår prisjustering til 2,929 mill. kr.). Kystverket skal levere bestillingen innen 15. juni 2019. Deretter må regjeringen ta stilling til videre framdrift for Stad skipstunnel. Med oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2020 vil Kystverket bruke 2 år på å forberede byggestart i 2022, og Stad skipstunnel vil kunne åpne i 2026.

Dimensjoner Stad Skipstunnel

Lengde

1700 meter

Seilingshøyde

37 meter

Seilingsbredde

26,5 meter

Seilingsdybde

12 meter

Areal på tverrsnitt

1625 m2

Volum uttak fast fjell

ca. 3 million m3
Tilsvarer ca. 7,5 million tonn med sprengt fjell

Estimerte byggekostnader

ca. 3 milliard kroner

Estimert byggetid

ca. 3-4 år