Fra venstre: Rolf Domstein (leder i Prosjektgruppa for Stad Skipstunnel), Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy), Stein Robert Osdal (ordfører Selje), Jan Vidar Smenes (varaordfører Selje), Randi Humborstad (prosjektleder Stad skipstunnel), Alfred Bjørlo (ordfører Eid).

 

Styringsgruppa for Stad skipstunnel er meget fornøyd med at KrF fikk gjennomslag for 20 millioner kroner til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. KrF viser med dette at de prioriterer Stad skipstunnel, og at de ønsker å få fortgang i arbeidet med Stad skipstunnel. KrF har alltid vært en viktig støttespiller for Stad skipstunnel prosjektet.

Dette betyr at Kystverket kan komme i gang med prosessen med grunnerverv, og at man holder framdriften som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) med senest byggestart i 2021. Også i Kystverket sitt handlingsprogram legges det opp til anleggsstart i 2021. Men for at anleggsstart skal være mulig i 2021 er det en rekke forberedende aktiviteter som må finansieres fra og med 2019. Bygging av Stad skipstunnel medfører at 20 grunneiere blir direkte berørt og av disse er det 5 bebodde eneboliger som må rives. Denne prosessen med å kjøpe ut grunnen vil kunne ta rundt 2 år. I tillegg skal det blant annet etableres byggherreorganisasjon og foretas noen flere arkeologiske utgravninger. Med 20 millioner i neste års statsbudsjett vil man komme i gang med prosessen med grunnerverv. Men før Kystverket kan starte dette arbeidet må de få en bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har tidligere sagt at Stad skipstunnel skal bygges, men at man få ned kostnadene først. Bakgrunnen for kostnadsøkningen er den siste kvalitetssikringen (KS2), utført av Atkins/Oslo Economics, som mener at tunnelen er tilsynelatende blitt ca. 1 mrd. dyrere. Økningen skyldes i hovedsak diskontering fra 2016 til 2018 kroner, og at de generelt har lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer og påslag på kostnadene. Byggherrekostnadene er også økt betraktelig. Kystverket mener imidlertid at de har en god kontraktstrategi og at konkurransepreget dialog normalt gir lite kostnadstillegg fra entreprenøren. Kystverket mener fortsatt at de kan bygge Stad skipstunnel for det som ligger inne i NTP (justert til 2018 kroner).

Derfor er det nå viktig at Samferdselsdepartementet snarest sender en bestilling til Kystverket, slik at de får anledning til å underbygge kostnadene og usikkerhetsanalysen i forprosjektet. Videre bør Kystverket få anledning til å kommentere påstander i KS2 som det kan reises spørsmål ved.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel jobber videre for å realisere Stad skipstunnel og holde tidsplanen om byggestart i 2021, noe som er i tråd med Nasjonal transportplan (2018-2029) og Kystverkets handlingsprogram (2018-2029). Et samlet næringsliv på Vestlandet støtter Stad skipstunnel, og et enstemmig Storting prioriterte Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan med byggestart senest i 2021.