Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av er knyttet til kysten og havet. Sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst, og norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri. Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig.

Trygghet langs norskekysten

Stad skipstunnel vil sikre en tryggere og mer effektiv seilas forbi Stadhavet, det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Det er problematiske bølgeforhold, og området har mest og sterkest vind langs norskekysten.

Økt verdiskapning i næringslivet

Trygg sjøtransport forbi Stadhavet er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, servicebåter og mindre containerskip.

Mer gods fra veg til sjø

Realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å nå politiske mål om å flytte transport fra veg til sjø. En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien, noe som betyr færre fullastede vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet. Fra hele kysten eksporterer vi stadig mer fersk fisk til kontinentet. I dag går mye av varetransporten med trailer, noe som i stor grad skyldes ulempene ved å runde det usikre Stadhavet. Stad skipstunnel vil sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad, og vil bidra til å flytte tungtrafikk vekk fra et overbelastet veinett. Dette vil spare både driftsutgifter og miljø, og føre til spart slitasje på veinettet. Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, mens kapasiteten og standarden på norske veier allerede er sprengt. Realisering av Stad skipstunnel er viktig for å få regularitet og mer sjømateksport på kjøl, og tunnelen vil kunne åpne nye transportløsninger for fersk sjømat med hurtiggående båter til kontinentet.

Miljøgevinster

Realisering av Stad skipstunnel vil bety kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opp mot 60 prosent mindre CO2-utslipp. Dette viser en rapport som er utarbeidet av Rolls Royce Marine (nå Kongsberg Maritime). Rapporten dokumenterer at skipstunnelen er tryggere og gir miljøvinst sammenlignet med å gå rundt Stad.

Utvikling av regionen

Stad skipstunnel vil gi positive ringvirkninger for en region med et stort potensial for næringsutvikling, men med behov for bedre transportmuligheter. Kommunikasjonene hindrer pendling langs kysten, og gir små og usammenhengende bo- og arbeidsmarkeder.

Kun med en skipstunnel gjennom Stad vil man kunne etablere ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. Et slikt hurtigbåttilbud vil knytte sammen regioner, og det vil bli mulig å dagpendle mellom kommunene nord og sør for Stad. Det rådgivende ingeniørselskapet, Cowi, har på oppdrag fra Vestlandsrådet, utredet en sammenhengende hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Cowi konkluderer med at hurtigbåt vil være en styrke for næringsutvikling og utvikling av reiselivsnæringen i området. Stad skipstunnel vil knytte Vestlandet og kysten tettere sammen. Skipstunnelen vil skape en ny bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø.

Turistattraksjon

Planene om verdens første skipstunnel har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og vil tiltrekke seg turister fra hele verden. Tunnelen har ført til en stor satsing på reiseliv i regionen, noe som vil føre til økt verdiskapning og sysselsetting. Regionen har mange «fyrtårn» og potensiale til å tiltrekke seg flere turister. Skipstunnelen vil gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme og binde sammen reisemål og attraksjoner. Havila Kystruten, som skal seile fire skip på Kystruta Bergen-Kirkenes fra 2021, vil seile igjennom Stad skipstunnel på grunn av sikkerhet og regularitet, og bruke Stad skipstunnel aktivt i markedsføring i møte med det internasjonale reiselivsmarkedet. Stad skipstunnel vil bety mye for regionen, Vestlandet og Norge som reisemål.

Oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2020

Kystverket fastholder i rapport til Samferdselsdepartementet 15. juni at Stad skipstunnel kan bygges innenfor rammene i Nasjonal transportplan. Prosjektet er nå «gryteklart», og Kystverket foreslår en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Stad skipstunnel har bred støtte fra et samlet Vestland og det sterke næringslivet på kysten. Vi forventer nå at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan ved å legge frem en endelig investeringsbeslutning for Stortinget, og bevilge oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2020. Dette for å nå målsettingen i NTP om byggestart i 2021.

Mvh
Randi Paulsen Humborstad
Prosjektleder for Stad skipstunnel/Daglig leder Måløy Vekst