Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet. Vi trodde også at regjeringen ville følge opp Nasjonal transportplan (NTP) (2018-2029) som de vedtok i 2017. Vi ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen, lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel.

Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet! Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av er knyttet til kysten og havet. Sjøen er fremtidens transportåre og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.

Alt er klart for bygging av Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 mrd. kroner (2016 kroner), prisjustert til ca. 2,9 mrd. kroner i 2019 kroner. I tillegg står det i NTP at det skal være byggestart i neste stortingsperiode (2017-2021). Kystverket har etter bestilling fra Samferdselsdepartementet fått ned kostnadene i prosjektet, og mener at de kan bygge Stad skipstunnel for 2,7 mrd. kroner (2019 kroner), noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan. Dette kommer frem i rapporten «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering», som Kystverket overleverte til Samferdselsdepartementet 15. juni 2019.

Stad skipstunnel prosjektet er grundig utredet. Reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Prosjektet er «gryteklart», og Kystverket venter nå bare på et klarsignal for å kunne starte byggingen. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025. Uten oppstartmidler på neste års statsbudsjett ser det ut til at prosjektet blir forsinket, og at byggestart er først mulig tidligst i 2022.

Økt verdiskapning i næringslivet

Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, fôrbåter, servicebåter og mindre containerfartøy. Vanskelig passering forbi Stadhavet fører til store verditap i fiskerinæringen på grunn av venting, færre leveringssteder, dårlige priser og kvalitetsforringelse av fangsten. Brønnbåter fylt med levende laks blir forsinket og kvaliteten blir forringet på grunn av vanskelig passering forbi Stadhavet. Derfor er også verdens største oppdrettsselskap, Mowi, en pådriver for realisering av Stad skipstunnel: «Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon, og norsk sjømatnæring har
alle muligheter for en formidabel vekst i fremtiden. Vi er avhengige av gode og sikre
transportløsninger for å ta unna denne veksten. Derfor støtter vi Stad skipstunnel», sier regiondirektør i Mowi, Asgeir Hasund.

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, skrev følgende om Stad skipstunnel på lederplass 30. mars 2019: «Eit land som skal leve av havet, må investere i sjøvegen langs kysten». Han skriver videre om den norske sjømatnæringen som er spådd en formidabel vekst i fremtiden: «Ei slik ambisiøs, nasjonal satsing krev at landet investerer i transportvegane til sjøs. Infrastrukturen må vere god dersom draumen om ei mangedobling skal vere realistisk. Vegane gjennom landet har ikkje plass til alle vogntoga som skal til. Bra for klimaet er det heller ikkje. Meir av maten frå havet må fraktas sjøvegen. Då må regulariteten også vere god».

Mer transport av sjømat på kjøl

Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, og sjøen blir sett på som fremtidens transportåre. Fra hele kysten eksporterer vi stadig mer fersk fisk til kontinentet. Stad skipstunnel vil sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad, og vil legge til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien. Dette vil bety færre vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet. I dag går mye av varetransporten med trailer, noe som i stor grad skyldes ulempene ved å runde det usikre Stadhavet. Realisering av Stad skipstunnel vil være et viktig tiltak for å få regularitet og mer sjømateksport på kjøl, og tunnelen vil kunne åpne nye transportløsninger for fersk sjømat med hurtiggående båter til kontinentet. En ny rapport fra Kongsberg Maritime viser dessuten at skipstunnelen vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og CO2 utslipp for skip.

«Skal vi eksportere laks frå Trøndelag til kontinentet kan vi ikkje risikere at laksen blir ståande på Stad å stampe i uvêr. Då blir det servert som rakfisk, og ikkje sushi når den kjem på kontinentet», sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Knytte kysten sammen

Kun med Stad skipstunnel vil det bli mulig å etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. En slik hurtigbåtforbindelse vil knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen, og gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme. Verdens første skipstunnel har allerede skapt stor internasjonal oppmerksomhet, og vil tiltrekke seg turister fra hele verden. Havila Kystruten, som skal seile fire skip på Kystruta Bergen-Kirkenes fra 2021, vil seile igjennom Stad skipstunnel på grunn av sikkerhet og regularitet. Men Havila ser også store muligheter for reiselivssatsing i regionen, og mener at Stad skipstunnel kan gjøre Vestkapp til nye Nordkapp: «Tunnelen blir en verdenssensasjon. Selja kloster, Stadplatået med Vestkapp og Stad skipstunnel. Set ein desse elementa saman er det nesten uovervinneleg i reiselivssamanheng», sier Per Sævik i Havila ASA.

Nå må politikerne se den store samfunnsnytten nasjonalt og den internasjonale betydningen av Stad skipstunnel, og investere i det Norge skal leve av i fremtiden!

Styringsgruppen for Stad skipstunnel vil minne regjeringen og våre stortingspolitikere om deres løfter og forpliktelser i forhold til Nasjonal transportplan, og at det nå er på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet!

Med vennlig hilsen

Styringsgruppen for Stad skipstunnel:

 • Rolf Domstein (styreleder)
 • Jenny Følling (fylkesordfører SFJ)
 • Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)
 • Tor-Arne Borge (Kystrederiene)
 • Tom Knudsen (NHO SFJ)
 • Nils P. Støyva (LO SFJ)
 • Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)
 • Stein Robert Osdal (ordfører Selje)
 • Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy)
 • Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven)
 • Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)
 • Randi Humborstad (Måløy Vekst)