Styringsgruppen for Stad skipstunnel hadde store forventninger til statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem 9. oktober. Vi hadde fått positive politiske signaler, og håpet på 50 millioner kroner til oppstartmidler, som var i tråd med Kystverket sitt innspill til statsbudsjettet for 2020. Når midlene ikke kom, var skuffelsen stor. 

Styringsgruppen øynet imidlertid et håp om å få påvirket regjeringspartiene på Stortinget til å gjøre mindre endringer i statsbudsjettet, og sette av et mindre beløp til planleggingsmidler til Kystverket. Styringsgruppen valgte derfor å mobilisere og forsøke å påvirke budsjettforhandlingene. Vi deltok på budsjetthøring med Transport- og kommunikasjonskomiteen, og hadde mange møter med medlemmer fra regjeringspartiene i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen på Stortinget. Den 6. november arrangerte vi frokostmøte for ca. 45 stortingspolitikere og andre beslutningstakere på Nationaltheatret konferansesenter i Oslo.

Regiondirektør i Mowi, Asgeir Hasund

Adm. dir. i Havila Holding, Per Sævik

På programmet var lansering av ny informasjonsfilm om Stad skipstunnel laget av Stang Media, orientering om status for prosjektet ved prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen, Stad skipstunnel og vekst i sjømatnæringen v/regiondirektør Asgeir Hasund i Mowi, klima, miljø og sikkerhet v/fagsjef for skipsfart, Sigurd Enge i Bellona, nullutslipp hurtigbåter v/seniorrådgiver Trond Strømgren i Hub for Ocean, og sikkerhet, utvikling og vekst v/ adm. dir. Per Sævik i Havila Holding.  Målet med frokostmøtet var å styrke beslutningsgrunnlaget hos politikerne som må forstå hvor viktig realisering av Stad skipstunnel vil være for sjøsikkerhet, miljø, fiskeri- og havbruksnæringen, reiselivsnæringen og samferdsel på kysten vår. Den nye filmen om Stad skipstunnel kan dere se her: Se video

Leder av Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), adm. dir. i Havila Holding, Per Sævik, og prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Humborstad

Stad skipstunnel kan bygges innenfor rammene i Nasjonal transportplan (NTP)
Prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen, fortalte om bestillingen fra Samferdselsdepartementet og hvilke kostnadsreduksjoner de har foretatt i prosjektet for å få kostnadene ned på linje med det som er avsatt i NTP. Kystverket har også sett nærmere på tiltak som kan øke samfunnsnytten, samt ny forskning på drivstofforbruk i bølger. Bruken av skipstunnel kan redusere klimagassutslipp med 470 000 tonn CO2-ekvivalenter over en periode på 75 år (6 250 tonn per år). Dette tilsvarer utslippene fra omtrent 3000 dieseldrevne personbiler.

Klima, miljø og sikkerhet
Sigurd Enge i Bellona mener at Stad skipstunnel vil bidra til en bærekraftig utvikling på kysten, og at tunnelen er god samferdselspolitikk, miljø- og klimapolitikk, samt distriktspolitikk. Fordelene med Stad skipstunnel er redusert risiko for havari og oljesøl med stort skadepotensial, redusert drivstoff-forbruk, utslipp og tidsbesparelser, og potensial for å flytte gods og passasjerer fra vei til sjø.

Laks- og sjømattunnel
Regiondirektør i Mowi, Asgeir Hasund, er sikker på at Stad skipstunnel betyr enorme muligheter for kysten og Norge, og mener at vi trenger tunnelen for å sikre at mer av transporten skjer på kjøl:

«Vi kan ikke fylle opp Gudbrandsdalen med trailere for å få unna den store veksten som kommer i transport av sjømat», sa regiondirektør i Mowi, Asgeir Hasund om behovet for Stad skipstunnel.

Mowi sine båter, som har 300-400 rundinger av Stad årlig, ligger ofte værfaste sør og nord for Stad. Det er snakk om fôrbåter, servicefartøy, brønnbåter, bløggbåter, slaktebåter og i tillegg slep av utstyr. Alle disse fartøyene vil kunne bruke Stad skipstunnel, men Hasund tror også at realisering av tunnelen vil føre til nye nullutslippsfartøy som kan gå den indre farleia, og dermed føre til at bærekraften øker og fotavtrykket blir redusert.

Ca. 45 stortingspolitikere og andre beslutningstakere deltok på frokostmøtet 6. november

Turistdestinasjon
For Havila Holding er Stad skipstunnel viktig med tanke på sikkerhet og reiselivssatsing i regionen.  Per Sævik ser store muligheter for å gjøre Stad skipstunnel til et reiselivsprodukt, og mener tunnelen kan bli en verdenssensasjon, og Vestkapp kan bli Norvestlandets Nordkapp. Stad skipstunnel er en døråpner til spektakulære opplevelser i Nordfjord og på Sunnmøre.

Alt er klart for bygging av Stad skipstunnel
Stad skipstunnel er fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 mrd. kroner (2016 kroner), prisjustert til ca. 2,9 mrd. kroner i 2019 kroner. I tillegg står det i NTP at det skal være byggestart i neste stortingsperiode (2017-2021). Kystverket har etter bestilling fra Samferdselsdepartementet fått ned kostnadene i prosjektet, og mener at de kan bygge Stad skipstunnel for 2,7 mrd. kroner (2019 kroner), noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan.  Dette kommer frem i rapporten «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering», som ble overlevert Samferdselsdepartementet 15. juni.

Stad skipstunnel prosjektet er grundig utredet. Reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Prosjektet er «gryteklart», og Kystverket venter nå bare på et klarsignal for å kunne starte byggingen. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.  

Mobiliseringen i høst ga resultater, og den 12. november ble det klart at regjeringspartiene på Stortinget var blitt enige om å bevilge 5 millioner kroner på statsbudsjettet 2020 til å sikre framdriften i videre planlegging av Stad skipstunnel: «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at regjeringspartiene har blitt enige om at det settes av 5 mill. kroner til forberedende aktiviteter slik at oppstartbevilgning kan gis i henhold til Nasjonal transportplan».

Nå kan Kystverket ferdigstille planarbeidet sitt og forberede byggestart i 2021, med forbehold om oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021.

Regjeringen må komme med oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021
De 5 millionene på statsbudsjettet for 2020 er imidlertid fortsatt kun planleggingsmidler. Det er helt avgjørende at det kommer oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021, hvis regjeringen har tenkt å følge opp Nasjonal transportplan med byggestart i 2021.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel vil måtte holde trykket oppe og jobbe intenst inn mot regjeringspartiene frem mot statsbudsjettet for 2021. Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet!