Dette var et skuffende og overaskende innspill fra Kystverket til ny Nasjonal transportplan. Kystverket har sammen med de andre transportetatene foreslått hvordan ressursene i perioden 2022-2033 bør prioriteres. Det står blant annet følgende i innspillet til Kystverket:

 

«Tiltaket Stad skipstunnel ligger inne med oppstart i første planperiode i gjeldende Nasjonal transportplan. Kystverket har gjennomført verdianalyse, og ny styringsramme for prosjektet er beregnet til 2 677 mill. kr. De tekniske forutsetningene i ramme A og B gjør at vi ikke har mulighet til å gjennomføre enkeltprosjekter i denne størrelsesorden innenfor rammene. Beregnet netto nytte per budsjettkrone for Stad skipstunnel er lavere enn på samlet investeringsportefølje som nå er prioritert i ramme A og B».     

 

Dette betyr at Kystverket  ikke har fått ramme til å gjennomføre så store enkeltprosjekt som Stad skipstunnel. Kystverket har måtte forholde seg til retningslinjer og små rammer fra departementet. Kystverket har imidlertid tidligere hevdet at de ikke-målbare samfunnsmessige gevinstene ved skipstunnelen overstiger de kronesatte kostnadene, og anbefaler bygging av Stad skipstunnel med begrunnelse i sikkerhet og framkommelighet for sjøtransporten forbi Stad. Kystverket har også foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

 

Nå er det opp til politikerne, og det er den politiske behandlingen av Nasjonal transportplan som blir avgjørende.

 

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) innenfor sjøtransport. Skipstunnelen er en forutsetning for å binde Vestlandet sammen sjøvegen og øke sikkerheten og tryggheten for de sjøfarende.  Stad skipstunnel er også en investering i det Norge skal leve av i framtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av i framtiden er knyttet til kysten og havet. Sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst, og norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri. Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig.

 

Prosjektet har støtte av et samlet Vestland og næringslivet langs hele kysten, og vi forventer nå et politisk løft for Stad skipstunnel. Styringsgruppen for Stad skipstunnel forventer at politikerne holder hva de har lovet, og følger opp gjeldende Nasjonal transportplan. Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan (2,9 mrd. kroner), og stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. Etter bestilling fra Samferdsledepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet  og sier at de kan bygge Stad skipstunnel for ca. 2,7 mrd. kr., noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i NTP. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025. Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Det er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan.

 

Styringsgruppen for Stad skipstunnel krever at det blir satt av minimum 60 millioner kroner i oppstartmidler til Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021.

 

Stad skipstunnel er god:

  • samferdselspolitikk
  • miljø- og klimapolitikk
  • næringspolitikk
  • distriktspolitikk

  

Nå er på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet!

 

Mvh

Randi Humborstad

Prosjektleder for Stad skipstunnel

På vegne av styringsgruppa for Stad skipstunnel