Styringsgruppen for Stad skipstunnel er veldig glad for at Vestland fylke prioriterer Stad skipstunnel i
sitt innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP), og er tydelig på at prosjektet må få oppstartbevilgning
i 2021.

Fylkestinget i Vestland fylke vedtok i går følgende høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (2022-
2033):

 

«Fylkestinget viser til at Stad skipstunnel er prioritert av eit samla Storting i gjeldande NTP, og
forventar difor at Stad skipstunnel får oppstartløyving i 2021 og vert fullfinansiert påfølgjande år».

«Gryteklart» prosjekt
Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Prosjektet er grundig utredet, reguleringsplanen er
vedtatt og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Etter bestilling fra
Samferdsledepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet til ca. 2,7 mrd. kr., noe
som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i NTP. Stad skipstunnel er fullfinansiert i
gjeldende NTP, og stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende
stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere
løfter fra regjering og storting. Kystverket er klare for byggestart i 2021, og venter kun på endelig
klarsignal og oppstartbevilgning fra regjeringen. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med
byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden
Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, mindre containerfartøy, fôrbåter,
servicefartøyer, behandlingsfartøy og slep av utstyr til næringen. Norge trenger Stad skipstunnel for å
lykkes med den nødvendige veksten i havnæringene, og ambisjonen om en femdobling av
sjømatnæringen. Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten
tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. En rapport fra Kongsberg Maritime viser at seiling
gjennom en skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opptil 60 % mindre CO₂-utslipp
for skip ved seilas i indre farled fra Ålesund til Måløy, i stedet for å seile ytre farled. Norsk maritim
næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, og skipstunnelen vil legge til
rette for mer sjøtransport av gods og passasjerer. Stad skipstunnel vil føre til større forutsigbarhet og
øke regulariteten for kystnær godstrafikk langs kysten vår. Dette vil være et viktig bidrag i
regjeringens ambisjon om å få mer gods over på kjøl, og dermed redusere ulykker og slitasje på et
allerede overbelastet veinett. Skal en lykkes med godsoverføring fra vei til sjø må regulariteten og
punktligheten for sjøtransport økes, og her er Stad skipstunnel et vesentlig bidrag. Denne vinteren
2
har vi sett tydelig hvor værutsatt farleden forbi Stad er, og hva været denne vinteren har ført til av
ventetid for fartøy. Slike ventetider ville aldri vært akseptert på veinettet.
Kun med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og
Ålesund, noe som vil knytte Vestlandet sammen, og skape en større og mer attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke
næringslivsbyene Måløy og Florø. En hurtigbåt vil være en styrke for næringsutvikling og utvikling av
reiselivsnæringen i regionen.
Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan innenfor
sjøtransport. Prosjektet er støttet av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten.
Stad skipstunnel har også sterk støtte fra NHO, LO, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Bellona, Mowi,
Havila og Hurtigbåtforbundet.
Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet!
Nå må regjeringen følge opp gjeldende Nasjonal transportplan og starte byggingen i 2021!

Med vennlig hilsen

Styringsgruppen for Stad skipstunnel:
Rolf Domstein (næringslivsleder/styreleder)
Jon Askeland (fylkesordfører Vestland)
Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)
Tor Arne Borge (Kystrederiene)
Grete Karin Berg (NHO Vestlandet)
Nils P. Støyva (LO Vestland)
Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)
Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven kommune)
Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)
Alfred Bjørlo (ordfører Stad kommune)
Olav Hjelle (Stad Vekst)
Ola Teigen (ordfører Kinn kommune)
Randi Humborstad (Måløy Vekst)