Regjeringspartiene er blitt enige med Fremskrittspartiet om 75 millioner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Det betyr byggestart for Stad skipstunnel i 2021!

Dette er en stor dag for innbyggere og næringsliv på kysten som har ventet flere tiår på at myndighetene skulle gi klarsignal for bygging av verdens første skipstunnel. Prosjektet Stad skipstunnel har vært igjennom utallige utredninger og kystfolket har gang på gang blitt skuffet over at styresmaktene ikke har forstått hvor viktig Stad skipstunnel er for sikkerhet, miljø, verdiskapning og arbeidsplasser på kysten.

Et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten var meget skuffet og provosert da regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 7. oktober uten oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Vi mener dette er et løftebrudd på Nasjonal transportplan og tidligere løfter fra regjering og Storting. Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan, og Stortinget har vedtatt byggestart i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel har derfor mobilisert opposisjonen på Stortinget, og jobbet spesielt aktivt inn mot Fremskrittspartiet i høst. Vi hadde blant annet et meget positivt møte med flere sentrale stortingspolitikere fra Fremskrittspartiet 15. oktober, og Fremskrittspartiet la inn 75 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt inn oppstartsmidler til Stad skipstunnel i sine alternative statsbudsjetter, og dermed er det flertall på Stortinget for byggestart for Stad skipstunnel i 2021. Vi er nå svært glade for at Fremskrittspartiet har holdt hva de har lovet og fått gjennomslag for oppstartsmidler til Stad skipstunnel i budsjettforhandlingene med regjeringen. Fremskrittspartiet viser med dette stor handlekraft og tar ansvar for at vi endelig kan komme i gang med byggingen av Stad skipstunnel i 2021.

Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Det er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Stad skipstunnel er kostnadsestimert til ca. 3 mrd. kr. og prosjektet vil gi store besparende effekter på miljøet, for eksportnæringene og passasjertransporten på Nordvestlandet, og en region med 370.000 innbyggere. Alt er nå klart for byggestart, og Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Seiling gjennom en skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opptil 60 % mindre CO₂-utslipp for skip. Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, men vi trenger Stad skipstunnel som en trygg og effektiv transportåre for å flytte mer gods fra vei til sjø.

Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, mens kapasiteten og standarden på norske veier allerede er sprengt.

Den største verdiskapningen i oppdrettsnæringen skjer på Nordvestlandet. Vanskelig passering forbi Stadhavet fører til store verditap i sjømatnæringen på grunn av venting, færre leveringssteder, dårlige priser og kvalitetsforringelse av fangsten. Også skipsfrakt av laks til kontinentet er avhengig av en effektiv og forutsigbar seglas langs kysten vår slik at laksen kommer fram til sluttkunden i tide. Dersom regjeringen og stortinget mener alvor med å satse på sjømat og flytte gods fra vei til sjø så bør Stad skipstunnel stå øverst på prioriteringslisten.

Stadhavet er en barriere for kysttrafikk. Kun med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund, noe som vil knytte Vestlandet sammen og skape en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. Stad skipstunnel vil også skape store ringvirkninger for reiselivsnæringen på Vestlandet.

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan (NTP) innenfor sjøtransport, og er en forutsetning for å binde Vestlandet sammen sjøvegen og øke sikkerheten og tryggheten for de sjøfarende. Prosjektet har støtte av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten.

 

Stad skipstunnel er:

Bra for miljøet

Sikrer at menneskeliv ikke går tapt på Stadhavet

Øker verdiskapningen i sjømatnæringen

Vil flytte gods og passasjerer fra veg til sjø

Knytter regioner og kysten sammen

Motkonjunkturtiltak for å skape sysselsetting og verdiskapning i næringslivet

Viktig for reiselivet

Vil gi økt verdiskapning og arbeidsplasser på kysten

 

 

Mvh

Randi Paulsen Humborstad

Prosjektleder for Stad skipstunnel

 

På vegne av styringsgruppen for Stad skipstunnel:

Rolf Domstein (styreleder) Jon Askeland (fylkesordfører Vestland)

Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)

Tor Arne Borge (Kystrederiene) Grete Karin Berg (NHO Vestlandet)

Nils P. Støyva (LO Vestland)

Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)

Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven kommune)

Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)

Alfred Bjørlo (ordfører Stad kommune)

Olav Hjelle (Stad Vekst)

Ola Teigen (ordfører Kinn kommune)